Tiếng Trung Tiếng Nhật Tiếng Hàn Tiếng Pháp Tiếng Đức Tiếng Nga Tiếng Anh Tiếng Việt

Thuật ngữ tiếng anh ngành Thuế

Giới thiệu bạn đọc một số thuật ngữ tiếng anh ngành thuế mang tính chất tham khảo cho công việc và học tập.

A

according to our records
dựa theo tài liệu của chúng tôi
account
chương mục/tài khoản
account statement
tờ/bảng giải trình chương mục
accounts payable
tài khoản chi trả
accounts receivable
chương mục thu nhập
accrued taxes
các khoản thuế nợ tích
lũy (vì chưa thanh toán)
adjustments
các mục điều chỉnh
advocate
viên chức trợ giúp người khai thuế
amended return
hồ sơ thuế đã khai được điều chỉnh lại
appeal (noun)
đơn khiếu nại, đơn chống án
appeal (verb)
xin xét lại; chống án; khiếu nại
appeal rights
quyền chống án, quyền khiếu nại
applicant
đương đơn, người nộp đơn
area code
mã vùng, số điện thoại theo khu vực
assess
đánh giá, giám định
assets
tài sản
audit
kiểm toán, kiểm tra
audit division
phân bộ kiểm toán
auditor
kiểm toán viên

M

make payment to
trả tiền cho; hoàn trả lại cho ai
mobile home
nhà ở di động; xe nhà
motor home
nhà trên xe có động cơ

N

natural disaster
thiên tai

O


offer in compromise
đề nghị được thỏa thuận giữa hai bên để giải quyết một vấn đề chưa được thỏa đáng
overpayment
số tiền trả nhiều hơn mức quy định

B

bad debts
các món nợ khó đòi
balance
ngân khoản đối chiếu, kết toán
bank statement
bản chi thu hằng tháng trong ngân hàng
bankruptcy
sự vỡ nợ, phá sản
bill
hóa đơn
bookkeeper
người giữ sổ sách kế toán
business
sự kinh doanh; thương mại
business expenses
chi phí kinh doanh
business hours
giờ làm việc
by-product
sản phẩm phụ

P

partner
người hùn vốn, người góp vốn chung để kinh doanh
partnership
hình thức hợp tác kinh doanh
partnership interest
phần vốn hùn hạp trong tổ hợp kinh doanh; quyền lợi của người góp vốn
payment
khoản tiền được thanh toán; tiền lương; hoàn trái
penalty
sự phạt vạ, tiền phạt
penalty for underpayment
tiền phạt vì trả không đủ số tiền yêu cầu
personal property (vs. business)
tài sản cá nhân (đối lập với tài sản doanh nghiệp)
personal property (vs. real estate)
động sản (đối lập với bất động sản)
personal property tax
thuế đánh trên giá trị của các loại động sản
petitioner, applicant
người đứng đơn xin, đương đơn
power of attorney
quyền được đại diện cho người khác (vắng mặt)
prefabricated
tiền chế; giả tạo, không thật
profit
lời; lãi; lợi nhuận
property tax
thuế tài sản

Q

qualified
đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn
qualify
hội đủ điều kiện; đủ tiêu chuẩn

C

calendar year
niên lịch
cash
tiền mặt; tài sản có giá trị như tiền mặt
cash basis
có giá trị thanh toán bằng tiền mặt; tính bằng tiền mặt
cash flow
lưu lượng tiền ra vào, số tiền chi thu
cash method
phương pháp tính chi thu ngay khi nhập xuất
casualty/loss
sự thiệt hại vì tai biến
certified public accountant
kế toán viên công chứng, CPA
claim
sự yêu cầu; đòi hỏi; khiếu nại
collect (bring in revenue)
thu nhập, lợi tức
collect (demand payment)
thu tiền nợ; đòi nợ
common carrier
phương tiện di chuyển công cộng
compliance
sự tuân theo
compute
tính ra; tính toán
computer
máy vi tính; máy tính điện tử
computer processed, computerized
cho qua máy vi tính; được vận hành bởi máy vi tính; điện toán hóa
contribution
sự đóng góp
corporation
công ty cổ phần

R

real estate
bất động sản
reasonable cause
nguyên nhân/lý do hợp lý/thích đáng
record
ghi chép, vào sổ sách
records (substantiation)
văn kiện (sự dẫn chứng)
refund of tax
tiền thuế đóng dư hoàn lại cho người đóng thuế
regulations
các quy tắc, những điều khoản được quy định
remittance (of funds)
việc chuyển tiền; số tiền được chuyển
rent
tiền thuê nhà, thuê đất; việc cho thuê
renter
người thuê (nhà, đất)
retail price
giá bán lẻ
retailer
nhà buôn lẻ; người bán lẻ, cửa tiệm bán lẻ
return
tờ/hồ sơ khai thuế

D

data
dữ kiện
delinquent return
hồ sơ khai thuế trễ hạn
delinquent tax
thuế chưa đóng/trễ hạn
delinquent taxpayer
người nợ thuế
disclose
trình bày
disclosure
sự khai báo; sự tiết lộ
distribution
sự phân phối
division (administration)
phân sở/ban (thuộc cơ cấu tổ chức hành chánh)
draft
chi phiếu trả nợ, hối phiếu; bản phác thảo, đề cương

S

sale or exchange
bán hay trao đổi
sales tax
thuế đánh trên giá trị món hàng do người tiêu thụ phải chịu
small business
xí nghiệp/cơ sở kinh doanh cỡ nhỏ
sole proprietor
kinh nghiệp tư nhân do một người làm chủ
special assessment
sự giám định đặc biệt
Special Taxes and Fees Division
Ban Thuế và Lệ phí Đặc biệt
state taxes
các sắc thuế do tiểu bang quy định
statute of limitations
Quy chế về các điều giới hạn
supporting documents
văn kiện chứng minh

E

e-file
hồ sơ khai thuế bằng điện tử
eligibility requirements
các điều kiện/các tiêu chuẩn cần thiết/thích hợp
e-mail
điện thư; thư điện tử; thông tin trao đổi qua mạng thông tin điện tử
enact
thi hành, ban hành
escrow
cơ sở trung gian giữ tiền bảo chứng
examination (of a return)
việc cứu xét/kiểm tra(một hồ sơ khai thuế)
excise taxes
thuế gián thu; các khoản thuế đánh trên hàng hóa thuộc loại xa xỉ phẩm
expire
hết hạn; đáo hạn

T

tangible personal property
động sản cá nhân thực hữu
tax (adjective)
chịu thuế
tax (for general revenue)
tiền thuế (đánh trên nguồn thu nhập chung)
tax (for special funds)
thuế (đánh trên các quỹ đặc biệt)
tax account information
thông tin về chương mục thuế
tax auditor
nhân viên kiểm toán hồ sơ thuế vụ
tax bill
hóa đơn tính thuế
tax computation
việc tính thuế
tax dispute
các tranh chấp về vấn đề liên quan đến thuế vụ
tax evasion
việc/sự trốn thuế
tax form
mẫu đơn khai thuế
tax liability
trách nhiệm phải đóng thuế; tiền thuế nợ
tax penalty
tiền phạt thuế
tax period
thời hạn chịu thuế; thời hạn phải đóng thuế
tax policy
chính sách thuế vụ tax preparer người giúp khai thuế
tax rate
tỷ suất thuế; tỉ lệ dùng để tính thuế
tax relief
mức thuế được miễn do những nguyên nhân đặc biệt (thiên tai, không chịu chung trách nhiệm nợ thuế trên các nguồn lợi tức thuộc về người khác)
tax return
tờ khai thuế; hồ sơ khai thuế
tax statement (bill)
tờ giải trình các món thuế chưa đóng
tax year
năm thuế
taxable
có thể phải đóng thuế
taxpayer
người đóng thuế; người khai thuế
taxpayer advocate
người biện hộ hay người bênh vực cho người đóng thuế

term (time)
thời hạn, kỳ hạn
third party
đệ tam nhân; thành viên thứ ba trong một liên doanh hay một tổ chức
tip (advice)
mẹo nhỏ; lời khuyên
tip (gratuity)
tiền ’boa’; tiền cho bồi bàn, bồi phòng; tiền thưởng cho người cung cấp dịch vụ
toll free (telephone)
điện đàm miễn phí; việc gọi điện thoại không phải trả lệ phí
transferor (trusts)
người chuyển tài sản (trong các tín dụng ủy thác)
truck
xe vận tải; xe chở hàng hóa
truck-tractor
xe tải kéo

F

failure to pay penalty
việc không đóng tiền phạt
farm
nông trại; nông trang; điền trang
farmer
nông gia; nông dân
fee
lệ phí, phí, các khoản tiền phải trả cho một loại dịch vụ
field examination (audit)
việc kiểm tra hồ sơ/sổ sách tại chỗ (kiểm toán)
file your return on or before (month,day,year)
khai thuế vào hay trước (ngày, tháng, năm)
filing of return
việc khai/nộp hồ sơ/tờ khai thuế
for your records
để lưu lại trong hồ sơ của bạn
form
mẫu đơn; mẫu đơn khai thuế
form letter
thư mẫu
Franchise Tax Board (FTB)
Sở Thuế Tiểu Bang (FTB)

G


general partner
người có số vốn hùn cao nhất (nên giữ vai trò chính yếu trong doanh nghiệp)
gift
quà tặng
gross receipts
các khoản thu gộp

H


hardship
khó khăn

I


impose a tax
đánh thuế
income
lợi tức, thu nhập
income subject to tax (taxable income)
lợi tức chịu thuế
incur (expense)
xảy ra, phát sinh (chi phí)
independent contractor
người làm việc theo hợp đồng độc lập; thầu khoán
intangible assets
tài sản vô hình
interest (in a partnership)
quyền lợi (của người có phần hùn trong công ty hợp doanh)
interest (on money)
tiền lời, lãi
interest income
thu nhập, lợi tức từ tiền lời/lãi chia từ cổ phần công ty hay từ tiền tiết kiệm
interest rate
lãi suất
Internal Revenue Service
Sở Thuế Vụ Liên Bang

J


joint account
chương mục/tài khoản chung (của hai hay nhiều người/nhiều công ty)

U


underpayment
số tiền nợ còn thiếu
undue hardship
hoàn cảnh/ tình trạng quá khó khăn

K


keep records
lưu giữ giấy tờ/hồ sơ

V


voluntary compliance
sự tuân thủ (pháp luật) tự nguyện
W
wages
lương bổng
waiver
bãi miễn, từ khước
web page
trang mạng lưới
website
khu vực thông tin trên mạng điện tử

L


late filing penalty
tiền phạt do khai thuế trễ hạn
late payment penalty
tiền phạt do đóng thuế trễ hạn
lessee, tenant
người thuê mướn nhà, đất
lessor
chủ cho thuê nhà, đất
levy
đánh thuế; tịch thu tiền (từ ngân hàng); buộc phải chịu thuế theo pháp luật quy định
levy (on a bank account)
sai áp và tịch thu tiền (từ chương mục ngân hàng theo lệnh của tòa án)
levy on wages
trích tiền từ lương để trả nợ theo lệnh của tòa án
liabilities
các khoản nợ phải trả
lien
sai áp; quyền tịch thu tài sản để trừ nợ
limited partnership
hình thức hợp tác kinh doanh giới hạn
long-term
dài hạn
lump sum
số tiền nhận hay trả một lần thay vì nhận hay trả nhiều lần
 

Z


zip code
mã số bưu chính

 

Công Ty Dịch Thuật TDN
Địa chỉ: 167 Trương Định - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Mobile: 0908826888
Email: contact@tdntranslation.com | Sơ đồ website. 

USA Representative:
1059 W Glenlake ave Apt 1W, Chicago - IL 60660, USA
Customer service representative: HA HUONG NGO
Email: huong.ngo@tdntranslation.com

 
www.dichthuattdn.com